10. loka, 2017

Ranja Aukee: Valtuustoaloite terveyskeskuksen palvelumaksujen poistamisesta

Arvoisa puheenjohtaja ja muut läsnäolijat.

Kangasalan Vasemmistoliitto ja 14 sosiaalidemokraattia jättivät viime helmikuussa valtuustoaloitteen terveyskeskusmaksujen poistamisesta (§127).

Terveyskeskusjärjestelmä luotiin 46 vuotta sitten kansanterveyslailla, vuonna 1971. Uudistus on tähänastisesti suurin terveydenhuollon uudistus. Sen tavoitteena oli terveyden tasa-arvo, käyttäjille maksuttomat peruspalvelut ja palvelusten kehittäminen ja saatavuus tasapuolisesti maan eri osissa.

Tänä päivänä monet eivät tunne Suomen terveydenhuoltojärjestelmää eikä sen tavoitteita, joita nykyhallitus pyrkii kaikin tavoin muuttamaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuus ja hyvä laatu ovat olleet pohjoismaisen ja suomalaisen hyvinvointivaltion peruspilareita, jotka ovat kansalaisten hyväksymiä ja joita monet meiltä kadehtivat. Oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja turvallisuuden tunne luovat hyvinvointia ja takaavat yhteiskuntarauhan.

Julkisen terveydenhuollon alasajo on jatkunut useita vuosia. Järjestelmää ei ole kehitetty, käyttäjämaksuja on korotettu ja vaihtoehdoiksi kansalaisille tarjotaan markkinatalouden bisnes- ja yksilökohtaista ajattelua ja toimintamalleja, jotka eivät sovi terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin saavuttamiseen. Niiden tavoitteena ei ensisijaisesti ole kansalaisten terveys- ja hyvinvointitason kohottaminen, vaan taloudellisen voiton tavoittelu yritysmaailman sääntöjen mukaan. Terveys ei ole siinä ajattelussa ihmisarvoon sisältyvä oikeus, vaan väline tuotannon ja kilpailukyvyn palvelemisessa.

* Terveyskeskusmaksujen poistamisella Kangasalan kunnalla olisi mahdollisuus toteuttaa kuntalaisten toive päästä palvelujen piiriin taloudellisista esteistä huolimatta. Maksuttomuus ei ole este hoitoon hakeutumiselle, kuten sote-johtajan laatimassa kunnan vastauksessa aloitteeseemme todetaan. Tutkimusten avulla on osoitettu, että maksujen poisto edesauttaa hoitoon hakeutumista ja siten sairauksien ja vaivojen havaitsemista ja hoitamista alkuvaiheessa.

* Sairaudet ja sosiaaliset ongelmat kasautuvat iäkkäämpiin ja köyhimpiin väestöryhmiin. Kysykää itse kukin itseltänne, oletteko todella sitä mieltä että käyttäjät maksakoot itse laskunsa? Kangasalla on valtavan paljon vapaaehtoistyötä tekeviä ihmisiä ja monenlaista yhdistys- ja harrastustoimintaa, mikä on osoitus välittämisestä ja huolenpidosta. Julkisen palvelujärjestelmän ei tule liiaksi rasittaa vapaaehtoista auttamista, vaan sen on kannettava perusvastuu järjestämällä riittävästi sosiaali- ja terveyspalveluita.

* On erotettava toisistaan palvelut hallinnollisina järjestelyinä ja palvelut inhimilliseen vuorovaikutukseen perustuvina kohtaamisina. Hyvä asiakaslähtöinen hoito toteutuu silloin, kun sitä ohjaa ammattiauttajan ihmisläheinen auttamisen halu eikä työnantajan kiristämä tulosvelvoite.

* Lääkäri- ja sairaanhoitajamaksujen poistaminen terveyskeskuspalveluista ei kustannuksiltaan, arviolta noin 500-600 000 euroa vuodessa,  ole kohtuuttoman suuri kustannuserä melko vauraalle kunnalle.  Kunnan talous voi hyvin, mutta se on osittain ankarien palveluleikkausten ansiota ja kuntalaisten verokertymästä koostuvaa. Nyt kunnalla olisi mahdollisuus tehdä hyvä teko, joka olisi samanlainen jokaiselle kuntalaiselle. Sairaudet ja onnettomuudet voivat sattua kelle tahansa milloin tahansa.

* Tutkimustietoon pohjautuen asiantuntijat ovat epäilleet terveyskeskusmaksujen todellista tulovaikutusta, sillä järjestelmä on monimutkainen, sen hallinnoiminen on työlästä ja aikaa vievää, maksamattomien terveydenhuoltomaksujen perintäkulut  ovat suuria ja usein maksukyvyttömyyttä joudutaan helpottamaan erilaisin kevennyksin ja tulorajalisäyksin. Toimeentulotuesta on todennäköisesti tullut ensisijainen apukeino asiakasmaksulakiin nähden. Maksukaton kertymistä laskettaessa ei oteta huomioon maksuja, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea. Terveyskeskusmaksuista saatavat kunnan tulot ovat todellisuudessa oletettua pienemmät, kun kaikki vaikutukset huomioidaan.  Kangasalan kunnassa ei ole tehty laajempia selvityksiä terveyskeskusmaksujen määristä ja vaikutuksista.

Kiitos!

Ranja Aukee
Valtuutettu (vas.)

Jaa tämä sivu