13. kesä, 2018

Ranja Aukee kaupunginhallituksen vastauksesta aloitteeseen NOLLATOLERANSSI TYÖPAIKKAKIUSAAMISELLE

Valtuutettu Ranja Aukeen puhe 11.6.2018 § 59:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat.

Kun ensimmäisen kerran luin kaupunginhallituksen vastauksen aloitteeseemme, en ollut uskoa silmiäni. Olin niin sanotusti ällikällä lyöty. Useampi lukemiskerta osoitti, että kaupunginhallituksen ja aloitteen esittäjän näkemykset kyseessä olevista asioista erosivat merkittävästi toisistaan. Näkemykseni mukaan Kangasalan kunnan johto vähättelee esillä olevan asian merkitystä ja tätä aloitetta.

Olen toiminut työsuojelu- ja työturvallisuus-organisaatioissa ja tasa-arvolautakunnassa. Olen kuullut monien henkilöiden tapauksista ja seurannut heidän kamppailujaan oikeuksiensa puolesta.

Kaupunginhallitus vastaa moneen kertaan, että asiaan liittyvät säädökset ja ohjeet ovat kunnossa ja että asiasta on keskusteltu monissa paikoissa. Informaatiolla ja keskusteluilla on oma tärkeä merkityksensä, mutta niiden pohjalta täytyy luoda selkeä toimintamalli erilaisiin tilanteisiin, joiden kehittymistä täytyy myös seurata ja arvioida.

Kovin väite on, että Kangasalan kaupungin työntekijöiden keskuudessa ei kiusaamista ja häirintää ole koettu ongelmaksi. Vastaajat eivät esitä yhtäkään kyselytutkimuksen tai selvityksen tietoa väitteensä tueksi. Hyvinvointi-kyselyissä ei ole kysytty mitään kiusaamisesta eikä häirinnästä. Tähän tarkoitukseen olisi käytettävissä valmiita lomakemalleja, esimerkiksi valmeri-kysely (ohjeet ym. löytyy netistä). Sen sijaan on viimeksi kysytty, esimerkiksi sote-palvelualueen työntekijöiltä, millaiset tekijät olisivat tärkeitä vaikuttamaan siihen, että he viihtyisivät työssään paremmin. Sangen usein vastauksissa mainittiin, ”johtaminen”, ”esimiestyö”, ”selkeät toimintaohjeet”, yms.

Valtion- ja kuntahallinnossa pakolliset työsuojelu- ja työterveysvelvoitteet on totta kai muodollisesti hoidettu. Vaikeissa tapauksissa, esimerkiksi sellaisissa, missä esimies kiusaa alaistaan (toiseksi yleisin ilmoitettu kiusaamistilanne), eivät yleistasoiset ohjeistukset riitä. Samoin myös esimerkiksi tilanteissa, missä työtoverit rupeavat systemaattisesti kiusaamaan yhtä työyhteisön jäsentä. Suurin osa kiusaamisesta ja häirinnästä jää piiloon, koska niiden kohteeksi joutuneet pelkäävät, ettei heitä oteta vakavasti ja ilmoittaminen voi vaikuttaa heidän työuraansa. Turvallisuuden takia vastuusuhteiden on oltava tapausten esiintulo- ja jatkovaiheissa mahdollisimman selvät.

Sote-palvelualueella sairauspoissaolot olivat viime vuonna kasvaneet ja mielenterveysongelmat olivat toiseksi suurin syyryhmä poissaoloihin. Pitkittynyt kiusaaminen ja häirintä aiheuttavat sekä fyysistä että psyykkistä oireilua ja voivat johtaa vakaviinkin sairauksiin, muun muassa masennukseen, työkyvyttömyyteen tai työpaikan jättämiseen. Yksikin kiusaamisesta tai häirinnästä sairastunut työntekijä on liikaa!

Aloitteeseen vastanneet vetoavat kaupunkistrategiaan todeten näin: ”Kaupunkistrategian mukaan henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta. Strategian mukaan panostetaan työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen”.

Strategiassa ilmaistaan tavoitteita, visioita ja arvoja, jotka on yhteisesti koettu tärkeiksi ja joita tavoitellaan. Strategia ei ole vallitseva totuus asiasta. Strategia antaa pohjan ja suunnan toiminnan suunnittelulle ja toteuttamiselle.

Kangasalan kaupunkistrategian keskeiset arvot ovat avoimuus, edelläkävijyys, turvallisuus, luotettavuus ja vastuullisuus. Tässä kiusaamis- ja häirintäasiassa ollaan kaukana näistä arvoista.

- Jos jokin asia ei ole päättäjille ja viranhaltijoille ongelma, se ei todista, etteikö kunnan työntekijöillä olisi ongelmia.

- Vastauksen ilmentämät asenteet eivät todellakaan ilmennä edelläkävijyyttä vaan jotakin ihan muuta. Espoon kaupunki on esimerkiksi käynnistänyt oikeusministeriön Häirinnästävapaa –kampanjan viime vuoden lopulla ja koonnut yhteen kaupungin eettiset periaatteet sekä laatinut uusitut tilannekohtaiset ohjeet. Ehkä juuri näiden ansiosta ovat häirintäilmoitukset kaupungissa vähentyneet.

Kaupunginhallituksen vastauksessa työpaikkakiusaamista ja seksuaalista häirintää ei katsottu niin tärkeiksi asioiksi, ” että ne kannattaisi nostaa kaupunkistrategian tai henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman tasolle”.

Tällä luonnehdinnalla kaupunginhallitus ilmeisesti haluaa osoittaa, että ei ole tarvetta eikä halua julistaa kaupungille nollatoleranssia kiusaamiselle ja häirinnälle eikä myöskään lisätä hyvinvointisuunnitelmaan lukua näistä aiheista, kuten aloitteessa esitettiin. Päätösesityksessään hallitus haluaa, että asia on loppuun käsitelty.

Kangasalan Sanomissa oli noin kaksi viikkoa (13 vrk)sitten tätä asiaa koskeva juttu otsikolla ”Kaupungilla on häirinnän käsittelyyn vakiintunut tapa” (KS 30.5.2018).Juttu sisältää kaupunginhallituksen nyt käsillä olevan vastauksen aloitteeseemme lähes sanasta sanaan. Tällainen käytäntö ei mielestäni ole hyvän hallintotavan mukainen. Kaupunginhallituksen tekemän päätösesityksen julkaiseminen tosiasiana paikkakunnalla laajasti leviävässä lehdessä ennen kuin valtuusto on tehnyt asiassa päätöksen, osoittaa mielestäni paitsi itse asian, myös valtuuston väheksymistä. Tässä tapauksessa tiedotuksella ei ollut uutisarvoa, jolla voisi perustella sen ennenaikaista julkaisemista.

Väitän, että vaatimalla nollatoleranssia kiusaamiselle ja häirinnälle Kangasalan kaupunki olisi edelläkävijä, rohkea ja ennakkoluuloton, edistyksellinen kaupunki, joka avoimesti tuo esiin puutteita ja ongelmia ja tekee parhaansa niiden korjaamiseksi. Kaupunki voisi näiltäkin osin pyrkiä takaamaan kaikille turvallisen ja hyvän työ- ja elinympäristön, kannustaa aloitteellisuuteen ja avoimuuteen, hyvän tekemiseen ja kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti.

TEEN MUUTOSESITYKSEN. Aloite palautetaan kaupunginhallituksen uuteen valmisteluun.
---   ---
ÄÄNESTYSTULOS: 27-24 ei palauteta, kh:n vastaus hyväksyttiin.

Jaa tämä sivu