12. marras, 2018

Vasemmiston ryhmäpuheenvuoro 12.11.

Ranja Aukee:
Vasemmiston ryhmäpuheenvuoro valtuuston talousarviokokouksessa 12.11.2018.

Syksyn odotettu suuri budjettikokous on tänään. Kuntalaisten odotukset kohdistuvat toiveikkaina tulevan vuoden talousarvioon ja siitä päättäviin valtuutettuihin.

Media on toistanut moneen kertaan Kangasalan menestystarinaa, loistavasti hoidettua taloutta ja suurenmoisia kasvunäkymiä. Tulevaisuuden Kangasalasta muodostuu kuva kaupungista, jossa asuu menestyviä, yritteliäitä, kilpailukykyisiä ja terveitä asukkaita. Kiiltokuvamainen kuva kesäpäivän kunnasta ja sen yhä ylemmille oksille kiipeävistä reippailijoista on alkanut tuntua vastenmieliselle. Missä on inhimillinen näkökulma, yhteinen vastuu heikommin pärjäävästä väestönosasta?

Nykyisen valtuuston tähänastista toimintaa on varjostanut sote- ja maku-uudistusten viivästyminen. Sipilän hallituksen aikomus siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen järjestämisvastuu maakunnille ilman verotusoikeutta on saanut monenlaista vahinkoa aikaan. Kangasalla tilanne on tulkittu niin, että poissiirtyviin vastuualueisiin ei kannata enää sijoittaa ja tätä on tukenut valtionvarainministeriön asettama niin kutsuttu muuntokerroin.

Tämän kertoimen mallin mukaisesti soteen investoivia kuntia rangaistaan ankarilla valtionosuusleikkauksilla tulevaisuudessa. Muuntokertoimesta ei ole säädetty lakia eikä sen käytön aloittamisesta ja muusta ole sen enempää tarkkuutta kuin varmuuttakaan. Se on hyvä aputyökalu sekä valtion että sellaisten kuntien kannalta, jotka eivät haluaisikaan investoida sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin.

Jokainen ihminen sairastaa ja vanhenee, se kuuluu elämään. Yksilöt, perheet ja yhteisöt tekevät parhaansa, mutta suurempia hartioitakin tarvitaan. Se olemme me, kuntapäättäjät.

Peruspalveluita ovat kaikki joskus käyttäneet ja monet tarvitsevat niitä usein. Nyt ne ollaan ikään kuin viemässä jonnekin soteen ja tilalle tarjoillaan terveyskasvatusta ja liikuntaa - hyviä asioita sinänsä.

Pantataanko palvelujen kehittämistä monikansallisille sote-yrittäjille, jotka soten valinnanvapauslain myötä lyövät kiilansa terveysmarkkinoille ja tulevat täten heikentämään yhteisten, verovaroilla kustannettavien kaikille tarkoitettujen ja käyttäjille edullisten palvelujen kehittämistä?

Jotkut asioita seuraavat ovat saattaneet huomata, että sosiaali- ja terveydenhuollon suurista linjoista ja mahdollisista uusista järjestelyistä ei kerrota juuri mitään. Pikkujutut asiakaskokemuksista ovat paikallismedioissa voittopuolisesti positiivisia ja ne kuvitetaan hymyilevillä henkilökuvilla.

Vuosia sitten, kun asuin Helsingissä ja Tampereella, kuulin Kangasalaa kehuttavan kahdesta asiasta: kauniista luonnosta ja hyvästä terveydenhuollosta.

Luontoa pyritään nyt pala palalta valjastamaan talouselämän tarpeisiin ja terveydenhuollon, sekä sosiaalihuollon kehittämistä jarrutetaan ja osittain se on jo pysäytetty.

Kunnan taloutta on tasapainotettu ja vuosikate saatu positiiviseksi. Vuonna 2015 tehdyistä isoista leikkauksista, eli henkilöstömäärän supistuksista suuri osa kohdistui sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöihin – vain osa oli niin kutsuttua luonnollista poistumaa. Vieläkään ei ole päästy vuotta 2015 edeltäneelle tasolle. Samanaikaisesti väestömäärä on kasvanut ja erityisen voimakkaasti kasvaa lähivuosina vanhojen ihmisten määrä.

Tässä on selkeä ristiriita palvelutarpeen ja palvelurakenteen kehittämisen sekä kauniiden teoreettisten strategialupausten välillä.

On epärealistista odottaa, että sote-uudistus, joka kenties tulee voimaan vuonna 2021, aloittaisi ensi töikseen resurssien lisäämisen kasvaneen tarpeen alueille. Toisin sanoen, nyt ollaan selkeästi huonontammassa kuntalaisten sekä sosiaali- että terveysturvaa. Liiallinen säästäminen voi koitua – paitsi monen kuntalaisen – myös kaupungin imagon turmioksi.

Kuntalaisten olisi hyvä tietää, että kunnallisten sote-palvelujen kehittämisen hidastamisesta ei ole päättänyt kaupunginvaltuusto, vaan kaupungin johtoryhmä, kunnanhallitus ja muut vaikuttavissa asemissa olevat henkilöt. He ovat laatineet sote-budjetille tiukan raamin, joka ei vastaa työntekijöiden ja sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemystä palvelujen kehittämisestä. Tänään päätettävä sote-budjetti on pakkohyväksytetty sote-lautakunnalla ja se tultaneen hyväksymään tänään täällä valtuustossakin, koska niin tulee tehdä uusitun hallintosäännön mukaan. Vuonna 2016 uusitussa hallintosäännössä hallintoa ”kevennetään” siten, että päätösvalta on annettu vain muutamille ylimmille virkamiehille. Tätä ”sujuvuutta” perustellaan tehokkuudella – käytännön haitta on siinä, että se vapauttaa valtuutetut ajattelemasta itse.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä totean, että hallinnon keskittäminen on vähentänyt demokratiaa. Esimerkkinä tästä haluan tuoda esille suuren kannatuksen saaneen kiirehoitoaloitteen hitaan valmistelun.

Useista pyynnöistä huolimatta sote-lautakunta ei saanut tietoa kiirehoidon laajentamisesta aiheutuvista kustannuksista ennen hallituksen kesäkuun budjettiraamikokousta. Sen sijaan aloitteen valmistelulle oli annettu aikaa tämän vuoden loppuun asti, jolloin tuleva talousarvio olisi jo lukkoon lyöty asia.

Sosiaali- ja terveydenhuoltotoimintaa johtaa sote-johtaja. Lautakunnalla ei ole otto-oikeutta sote-johtajan päätöksiin eikä hänen virkamiespäätöksiään saateta lautakunnan jäsenten tietoon. Tällainen menettely ei ole lainvastaista, mutta laki sallisi toisenlaisenkin menettelyn.

Sote-lautakunnassa on yhdeksän jäsentä, kokouksissa on läsnä 9-15 henkilöä, runsaasti monialaista osaamista ja kehittämisen halua. Sosiaali- ja terveyspoliittisia linjanvetoja lautakunnassa ei tehdä. Jos niitä tehdään jossakin, ei niistä tihku tietoa ulkopuolisille. Ainoat selkeät tavoitteet ovat kilpailukyvyn edistäminen ja säästäminen sote-menoissa.

Vuoden 2016 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että terveyskeskuksen vuodeosastolla vanhukset eivät saa sitä hoivaa mitä tarvitsevat ja odottavat. Myös kuntalaiset ovat kääntyneet valtuutettujen puoleen pyytäen parempaa laatua vuodeosaston tilanteeseen ja vanhustenhoidon puutteisiin muillakin toiminta-aloilla, kuten kotihoidon riittämättömyydessä ja omaishoitajien palkkauksessa.

Kansalaiset ovat yleisesti tyytyväisiä palveluihin, mikä tarkoittaa että he ovat saaneet hyvää hoitoa, apua ja hyvää kohtelua. Mutta he eivät ole tyytyväisiä palvelusten saatavuuteen. Jonot ovat liian pitkiä ja palvelumaksut liian korkeita, joitakin palveluja ei ole saatavilla lähimaillakaan. Tiukka säästölinja tulee vääjäämättä huonontamaan palvelujen saatavuutta, mutta myös asiakaskokemuksia, sillä kun henkilökuntaa on liian vähän, työntekijät väsyvät, sairastuvat, alkavat tehdä työtä huonommin kuin haluaisivat, tai lähtevät pois. Kaikkia ongelmia ei voi ratkaista rahalla, mutta sote-alalla henkilöstö on suurin menoerä, mutta myös suurin voimavara. Uudet keksinnöt, digitalisaatio, työajan järjestelyt, robotit sun muut voivat helpottaa työntekijöiden taakkaa, mutta ihmistyössä koneet eivät voi korvata ihmistä.

Ensi vuoden sote-budjetista vievät niin kutsutut ”pakolliset” menot leijonan osan. Näitä ovat erikoissairaanhoito, lastensuojelu, vammaistenhuolto ja palkankorotukset. Erikoissairaanhoitoon etukäteen varattava valtava summa, 3,3 miljoonaa euroa, voidaan ylittää tai alittaa. Ylisuuri varaus hyödyttää sekä palvelujen tarjoajaa että kunnan johtoa, joten se säilyy vuodesta vuoteen eikä ylijäämää käytetä sote-kuluihin. Lautakunta sai järjestellä sinänsä hyvän virkamiesesityksen kulueriä järjestykseen, mutta kaikkea välttämättömäksi todettuakaan, kuten edellä mainittua viikonlopun kiirehoidon järjestämistä, ei voitu sisällyttää raamiin. Ulkopuolelle jäivät myös lääkärin ja sairaanhoitajan virat terveyskeskukseen. Kangasalan terveydenhuollossa on jo monta vuotta ollut puolen sairaanhoitajan viran vajaus – edes sen toisen puolikkaan lisääminen tähän budjettiin ei ollut mahdollista.

Hyvät peruspalvelut tuottavat turvallisuutta ja antavat myönteisen kuvan kotikunnasta. Terveyskeskus, josta on apua saatavilla viikon jokaisena päivänä vuorokauden ympäri, on tärkeä turvallisuutta ja hyvinvointia luova palvelu sekä nykyisille että tuleville kangasalalaisille. Aika näyttää mihin kunnanjohdon valitsema linja johtaa. Nyt voidaan tehdä peruuttamatonta vahinkoa.

Siksi Vasemmistoliiton ryhmä tekee pari muutosesitystä viikonlopun kiirehoidosta ja uimahallin rahoituksesta.

Jaa tämä sivu