16. elo, 2021

Luonnonsuojelualueen perustaminen Pitkäjärven ranta-alueille

VALTUUSTOALOITE 16.8.2021

Ilkon ja Liutun alueita kaavoitetaan parhaillaan tiiviisti Vatialassa. Myös ranta-alueille on osoitettu lisärakentamista, mikä aiheuttaa riskin Pitkäjärven rehevöitymiselle ja alueen luontoarvojen näivettymiselle. Alueella sijaitseva jääkaudella muodostunut 40 metrin kalliojyrkänne on mykistävä. Alueella on runsaasti uhanalaista tai harvinaista kasvillisuutta, eläimiä, sekä luontotyyppejä, jotka ovat vesilain, metsälain ja luonnonsuojelulain suojelemia. Pitkäjärvi on pieni ja herkkä rotkojärvi, jonka vedenviipymä on verrattain pitkä johtuen pienestä valuma-alueesta. Järvi on siis erityisen altis kärsimään ravinnekuormituksesta. Ongelmia aiheuttaa esimerkiksi epäpuhtaat hulevedet.
Valtuuston vuonna 2014 hyväksymässä Vatialan osayleiskaavan selostuksessa otetaan kantaa alueen luontoarvoihin toteamalla, että koko Pitkäjärven pohjoisosan ranta-alue on arvokasta luontokohdetta kalliorinteineen ja liito-oravametsineen. Osayleiskaava tunnistaa jo nyt ranta- ja kallioalueiden tärkeyden merkinnöillä luo-1, luo-2 ja ge-1. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty, joten luonnonsuojelualueen perustamiselle on tältäkin osin tarvetta. Uusin liito-oravaselvitys on tehty tänä vuonna Pitkäjärven asemakaavan nro. 850 alueella. Suora lainaus selvityksen tuloksista: ”Keväällä 2021 Pitkäjärven rantametsä on edelleen liito-oravan käytössä, ja metsikkö sopiikin hyvin liito-oravan elinympäristöksi. Alueelta löytyi liito-oravan papanoita yhteensä 18 puun tyveltä, yhden puun latvassa oli myös mahdollinen risupesä.”
Pitkäjärven kalliot on huomioitu Pirkanmaan maakuntakaavan tausta-aineistoihin kuuluvassa selvityksessä (Anne Lindholm 2015: Pirkanmaan arvokkaiden kallioalueiden nykytilan selvitys 2015). Tässä selvityksessä Pitkäjärven kalliot mainitaan valtakunnallisesti merkittäväksi kalliokohteeksi (arvoluokka 4). Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat (luokat 1–4) osoitetaan Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 arvokkaina geologisina muodostumina. Kyseisillä alueilla on inventoinneissa arvioitu olevan ”maa-aineslain 3 §:n tarkoittamaa kaunista maisemakuvaa, luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja/tai erikoisia luonnonesiintymiä”. Maakuntakaavan mukaan arvokkaat kallioalueet tulee ottaa huomioon suunniteltaessa näiden alueiden maankäyttöä.
Ilkon jylhässä kallioseinämässä ja sen läheisyydessä on lähteitä ja noroja, joita tulisi sekä vesiensuojelun, että luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen näkökulmasta vaalia. Paljolti lähteiden ansiosta alueella on harvinaista kalliokasvillisuutta ja biotooppeja. Koska lähteet ovat yhteydessä toisiinsa on ennalta-arvaamatonta miten yhden lähteen läheisyyteen rakentaminen tyrehdyttää muitakin lähteitä esimerkiksi järven pohjassa. Lähteiden merkitys Pitkäjärvi-Kaukajärvi-kokonaisuuden vedenlaatuun on suuri.
Kangasalan luonto ry on luontokäynneillä havainnut kallioalueella runsaasti pienipiirteisiä geologian rajaamia arvokkaita kohteita. Aiemmat selvitykset alueen kasvillisuudesta suositellaan päivitettäväksi luontokartoituksella. Lisäksi todetaan alueen täyttävän luonnonsuojelulain 10§ tarkoittamat luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset.
Ilkko ja Liuttu ovat houkuttelevia ja luonnonläheisiä asuinalueita. Mikäli alueen kuormitus tulevaisuudessa lisääntyy raskaan rakentamisen myötä, alueen kiinnostavuus, luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö ja maisemalliset arvot heikentyvät. Heikennyksien vastapainoksi tulee suojella jäljelle jääviä arvokkaita alueita, jotka samalla tarjoavat sekä lähiseudun että koko Kangasalan asukkaille luonto- ja maisema-arvoiltaan koko Suomenkin mittakaavassa poikkeuksellisen hienon ja helposti saavutettavan lähiluontokohteen. Lisäksi yhdessä Kisapirtin alueen kanssa Pitkäjärven itäpään rotkolaakso muodostaa poikkeuksellisen monipuolisen ja jylhän, Aulangon tai Helvetinkolun tyyppisen luontokokonaisuuden, joka voisi toimia jatkossa tärkeänä matkailuvalttina alueella.
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on sukupolvemme merkittävimpiä tehtäviä. Mikäli Pitkäjärven luonnolle ei anneta sille kuuluvaa arvoa, on vaarana, että alueen monimuotoinen ja rikas luonto sekä järven elinvoima katoaa lopullisesti.
Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kangasalan kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin luonnonsuojelualueen perustamiseksi Pitkäjärven etelä-, itä- ja pohjoisosien alueille niin, että se kattaa järven ranta-alueet lähialueineen mahdollisimman pitkälle kohti Liutun asuinaluetta. Kartoitus suoritetaan Vatialan osayleiskaavan rajaamalle Kangasalantien etelän puoleiselle alueelle.
Toimenpiteissä turvataan yksityisten maanomistajien oikeudet.
Tämä aloite liittyy aiemmin vuonna 2021 tehtyyn Kaukajärven-Pitkäjärven luonnonsuojelualoitteeseen tarkoituksena saada ehdotetuista luonnonsuojelualueista yhtenäinen ja tarkoituksenmukainen kokonaisuus.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta, Kristiina Härkönen
Vasemmistoliitosta Jorma Mäntylä

Jaa tämä sivu