14. kesä, 2022

Saarenmaan kaavoitus, osayleiskaava nro 36

Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut, virkamiehet ja yleisö.

Kuukausi sitten Kangasalan valtuusto hyväksyi kaupunkistrategian 2029. Asiakirjan sivulla 2 on otsikko: Hiilineutraali ja kestävän tulevaisuuden kaupunki. Tekstissä lukee: ”Kasvamme kestävästi, hiilineutraaliutta edistäen ja... Maankäytössä huomioidaan hiilinielut, luonnon monimuotoisuus ja muut ympäristövaikutukset.”
Tänään valtuuston hyväksyttäväksi tarjotaan valtavaa Saarenmaan kaavaa, jonka yhteenveto-osassa s. 67 lukee: ”...rakentamisen myötä tapahtuva metsien hiilinielujen ja -varastojen menetys on vahva ilmastoargumentti alueen toteutusta vastaan... sijainnillisista eduista huolimatta kaava-alueen toteuttaminen ei ole ilmastonäkökulmasta mielekästä maankäytön muutoksesta johtuvan metsäkadon vuoksi.”

Suurten yritys- ja asuinalueiden lisäksi kaava muuttaa suuresti Kangasalan luontoa kehä II –tien takia. Se lisää huomattavasti liikennemelua sekä CO2-päästöjä Kangasalla, jonka läpi kulkevat jo nyt vt 9 ja vt12. Kriittisin kohta kehä II:lla olisi Pitkäjärven rotkon ylittävä valtava ja kallis 22-metrinen silta, joka kulkisi Alasen luonnonsuojelualueen läpi. Kun kehä II:lle on laskelmien mukaan tulossa 6000 ajoneuvoa vuorokaudessa, se lisää tuntuvasti liikennemelua Pitkäjärven rotkolaaksossa, johon ollaan suunnittelemassa luonnonsuojelualuetta.

Liutusta Sillansalmen yli Pitkäjärven eteläjyrkänteelle on kaavaselostuksessa s. 52 aluevarauksissa maininta, että reitille on harkinnassa moottoriajoneuvot salliva uusi tielinjaus. Alueella on monen lain nojalla suojeltuja kohteita ja se on jopa työmatkapyöräilyyn kelpaamaton jyrkkyytensä vuoksi. Tielle pitäisi rakentaa suurehko silta tai kallioleikkaus. Se olisi kuin tien rakentamista Norjan vuonojen rannoille tai Sveitsin Alppien vuoristoon. Tätä on kritisoinut myös rajan takaa Tampereen kaupunki, joka onkin palauteraportin mukaan pyytänyt kaavan asettamista uudelleen nähtäville.

Hyvät kuulijat. Kangasalan Lamminrahkan rakentaminen on vasta aloitettu eikä siellä ole vielä ensimmäistäkään suunnitellusta 8000 asukkaasta. Saarenmaalle havitellaan 7700 asukasta ja suuria yrityksiä sekä tehtaita. On selvää, että Saarenmaata ei aleta rakentaa ennen 2030-lukua. Siksi kaavoituksen kiirehtiminen ei ole perusteltua, varsinkin kun suunnitelmassa on paljon ongelmakohtia. Ruskon alueen osalta tätä on esittänyt myös Tampereen kaupunki. Tehtäköön kaava periaatteella vähemmän mutta parempaa.

Teen siksi muutosesityksen, että Saarenmaan osayleiskaava nro 36 palautetaan valmisteluun.

Jorma Mäntylä
vas.

Eriävä mielipide: Kaava 36 Saarenmaa tulisi palauttaa valmisteluun, kuten monet asianosaiset ovat esittäneet.

Jaa tämä sivu